Zuzana RÁMEŠOVÁ

Diplomová práce

Obraz ohroženého lidství v prózách Ladislava Fukse v 70. letech 20. století (s ohledem na možné využití textů v hodinách literární výchovy na středních školách)

The image of endangered humanity in Ladislav Fuk's prose in the 70s of the 20th century (with regard to the possible use of texts in literary education classes in the middle of schools)
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá čtyřmi prózami Ladislava Fukse ze 70. let 20. století. Jedná se o knihy Návrat z žitného pole, Myši Natálie Mooshabrové, Oslovení z tmy a Pasáček z doliny. Práce je uvedena teoretickou částí pojednávající o životě a literární tvorbě autora a dobovém literárním kontextu. Dále se věnuje samotným dílům se zaměřením na vyobrazení ohroženého lidství v knihách. Následně se …více
Abstract:
This diploma thesis deals with four prose works by Ladislav Fuks from the 70s of the 20th century. These are the books Returning from the Rye Field, Mice Natalie Mooshabro, Addressing the Darkness and Pasacea from the Valley. The thesis is presented in the theoretical part dealing with the life and literary creation of the author and the period of the literary context. He also focuses on the works …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÁMEŠOVÁ, Zuzana. Obraz ohroženého lidství v prózách Ladislava Fukse v 70. letech 20. století (s ohledem na možné využití textů v hodinách literární výchovy na středních školách). Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta