Josef Bělica

Master's thesis

Zavedení nové třídící linky na směsný komunální odpad

The Implementing of a New Sorting Line for Mixed Municipal Waste
Abstract:
Hodnocení investičních projektů se řadí k nejčastějším strategickým nástrojům v rámci řízení podniků. Efektivní investování s požadovanou návratností je základnou podnikatelské činnosti, posílení konkurenceschopnosti a zvyšováním tržní hodnoty podniku. Předkládaná diplomová práce má za cíl hodnocení investičního projektu s využitím peněžních prostředků z veřejných zdrojů, pomocí standardních metod …more
Abstract:
The evaluation of investment projects is carried out within corporate governance. Effective investment and return on business value. This diploma thesis aims to evaluate investment funds from public sources, standard methods of evaluation of investments used in business practice. The most important method of evaluating an investment, with given input parameters in this thesis, which is a method for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2019
  • Supervisor: Roman Kozel
  • Reader: Ludvík Martinek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin