Bc. Adam Pavelka

Bakalářská práce

DPZ jako zdroj informací o kvalitě ovzduší

Remote sensing as a source of air quality information
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití satelitních dat pro mapování kvality ovzduší. Úvodní část popisuje satelitní systémy a přístroje k těmto účelům využívané a přináší nejzákladnější poznatky o běžných polutantech vyskytujících se v atmosféře. Jsou zde také rozvedeny základní možnosti využití těchto dat na příkladech studií a prací, které tato data využívaly. V praktické části je vypracováno …více
Abstract:
Tis bachelor thesis deals with possibilities of usage of satellite data for mapping air quality. Te opening part desribes satellite systems and instruments, that are used for this purpose and brings quintessential knowledge about common polutants in the atmosphere. Tere are also developed basic possibilities of usage these data on examples of works and studies, that used this data. Simple comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Fárová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta