Bc. Adéla Krupárová

Master's thesis

Analýza vztahu liberálních kategorií ideální demokracie a jejích definic v současné demokratizační praxi OSN, OBSE a EU

Analysis of the relationship between the liberal ideal democracy categories and its definitions in the current democracy promotion practice UN, OSCE and EU
Abstract:
Diplomová práce si klade za cíl analyzovat vybrané procedurální, konkurenční a liberálně normativní demokratické modely a názory na obsah pojmu ideální liberální demokracie a podmínky její legitimity. Autorka se pokusí diskutovat jejich možný vliv na reálnou praxi democracy promotion v současné mezinárodní politice OSN, OBSE a EU. Jednotlivé koncepty obsahu a významu demokratického zřízení budou vycházet …more
Abstract:
The diploma thesis aims to analyze selected procedural, competitive and liberal normative democratic models and opinions on the content of the concept of ideal liberal democracy and the conditions of its legitimacy. The author will try to discuss their possible impact on the real practice of democracy promotion in the current international policy of the United Nations, the OSCE and the EU. The different …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
International Territorial Studies / International Relations

Theses on a related topic