Bc. Adéla Krupárová

Master's thesis

Analýza vztahu liberálních kategorií ideální demokracie a jejích definic v současné demokratizační praxi OSN, OBSE a EU

Analysis of the relationship between the liberal ideal democracy categories and its definitions in the current democracy promotion practice UN, OSCE and EU
Anotácia:
Diplomová práce si klade za cíl analyzovat vybrané procedurální, konkurenční a liberálně normativní demokratické modely a názory na obsah pojmu ideální liberální demokracie a podmínky její legitimity. Autorka se pokusí diskutovat jejich možný vliv na reálnou praxi democracy promotion v současné mezinárodní politice OSN, OBSE a EU. Jednotlivé koncepty obsahu a významu demokratického zřízení budou vycházet …viac
Abstract:
The diploma thesis aims to analyze selected procedural, competitive and liberal normative democratic models and opinions on the content of the concept of ideal liberal democracy and the conditions of its legitimacy. The author will try to discuss their possible impact on the real practice of democracy promotion in the current international policy of the United Nations, the OSCE and the EU. The different …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedúci: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / International Relations

Práce na příbuzné téma