Theses 

Soupeření s giganty. Strategie přežití malých firem na globálním trhu – Bc. Anna Kuzmich

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anna Kuzmich

Bakalářská práce

Soupeření s giganty. Strategie přežití malých firem na globálním trhu

Competing with giants. Survival strategies for local companies in global market

Anotace: Tato bakalářská práce je věnována problematice přežití malých firem na globálním trhu. Cílem práce je zjistit silné a slabé stránky Click Coffee na rozdíl od jejího soupeře Starbucks a navrhnout možné marketingové řešení pro přežití malého podniku na globálním trhu. Za účelem lepšího pochopení podstaty globalizace a specifik podnikání v malých firmách popisuje první kapitola práce teoretická východiska: vliv globalizace na obchodní procesy a místní trh; typy konkurence, specifika malých firem a strategie přežití na globálním trhu. Druhá kapitola je věnována primárním a sekundárním údajům. Analýza trhu s kavárnami v Praze byla provedena s využitím Porterovy analýzy pěti sil, situační analýza byla provedena pomocí SWOT, a také byla zkoumána statika a dynamika ve Starbucks a v Click Coffee. V poslední části pomohly získané údaje nalézt podobnosti a rozdíly v podnikatelském procesu Starbucks a Click Coffee, což umožnilo navrhnout marketingové řešení pro Click Coffee s cílem, aby přežila na globálním trhu.

Abstract: The following bachelor‘s thesis is dedicated to the problem of survival of small companies on the global market. The aim of the work is to find the strengths and weaknesses of Click Coffee comparing to the Starbucks, and to propose a possible marketing solution for survival of the small business in the global market. In order to deeply understand the nature of the globalization and specifics of doing business in small firms, the first chapter of the work describes the theoretical background: influence of globalization on the business process and local markets, types of the competition, specifics of small companies and survival strategies on the global market. The second chapter is dedicated to the analysis of the primary and secondary data. The analysis of the cafe market in Prague was conducted using Porter’s five forces, a situation analysis was made with a help of SWOT, and also the statics and dynamics was explored in Starbucks and in Click Coffee. In the final part, the collected data helped to find similarities and differences in business process of Starbucks and Click coffee, which helped to propose a marketing solution for Click Coffee to survive on the global market.

Klíčová slova: Globalizace, globální trh, konkurence, malé firmy, marketingového řešení, místní trh, strategie, globalization, global market, competition, small-sized businesses, marketing solution, local market, strategy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 00:21, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz