Alexandr Benda

Bachelor's thesis

Návrh aplikace bezpilotních systémů (UAS) u Celní správy České republiky

Proposal of the use of unmanned aerial systems (UAS) at the Customs Administration of the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá návrhem využití bezpilotních systémů (UAS) u Celní správy České republiky. Cílem práce je zhodnotit a navrhnout možná využití bezpilotních systémů při plnění vybraných úkolů Celní správy České republiky. Součástí tohoto návrhu je také návrh na vybavení bezpilotního systému vhodným příslušenstvím. V práci jsou nejprve popsána bezpilotní letadla a poté jsou rozdělena podle …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with proposal of the use of unmanned aerial systems (UAS) at the Customs Administration of the Czech Republic. The aim is to evaluate and propose the use of unmanned systems with execution of the tasks of the Customs Administration of the Czech Republic. This proposal includes also a proposal of equipment for unmanned aerial system with suitable accessories. In the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Marek Hütter
  • Reader: Peter Kovacs

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava