Michal Trnka

Diplomová práce

Klášter Naší Paní nad Vltavou

The Monastery Naší Paní nad Vltavou
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vytápěním v objektech Kláštera Naší Paní nad Vltavou. Jedná se o novostavbu skládající se z pěti objektů. Ve všech objektech je vytápění řešeno pomocí deskových otopných těles, výjimku tvoří pouze kostel, kde se vytápění řeší pomocí podlahových konvektorů. Jelikož se objekt kláštera rozkládá na velké ploše, bylo potřeba k ohřevu teplé vody využít několik zásobníků. Ty jsou …více
Abstract:
The dissertation deals with heating of the buildings of Monastery of Our Lady on Vltava.The monastery consists of five new buildings. All buildings are heated by the means of panel radiators, with the exception of the church, which is heated by floor convectors. Due to the expanse of the monastery, the heating of water takes place in several containers. The placement of the containers is such, that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2013
  • Vedoucí: Petra Tymová
  • Oponent: Pavel Heindrich

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava