Bc. Karolína Hurdálková

Diplomová práce

Zobecněné aditivní modely a flexibilní regrese pro analýzu přežití

Generalized additive models and flexible hazard regression
Anotace:
V této práci jsou nejprve zavedeny základní pojmy, metody a modely analýzy přežití, a poté se práce věnuje zobecněným aditivním modelům. V poslední části textu jsou tyto metody aplikovány na reálný datový soubor, který tvoří informace o HIV pozitivních lidech. Konkrétně bylo modelováno riziko smrti u pacientů s diagnózou AIDS.
Abstract:
The first part of this thesis describes basic concepts, methods and models of survival analysis. Then the thesis is focused on generalized additive models. In the last part, these described methods are applied on real data. The dataset includes information about HIV positive people. Specifically, we modeled risk of death for the patients diagnosed with AIDS.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. David Kraus, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat