Bc. Pavel VEJSKAL

Diplomová práce

Debata kolem knihy Street Corner Society v Journal of Contemporary Ethnography a její implikace pro metodologii a epistemologii výzkumu

Debate About Book Street Corner Society in Journal of Contemporary Ethography and Its Implications for Methodology and Epistomology of the Research
Anotace:
V této práci jsou diskutovány a analyzovány změny epistemologie v etnografickém výzkumu. Postmodernistické a dekonstruktivistické přístupy vznáší otázky, které zpochybňují vědeckou objektivitu poznání a problematizují etiku etnografického výzkumu. Předmětem analýzy této práce jsou texty W.F. Whyta a W.A. Boelen, ke kterým je přistoupeno jako k datům. Tyto texty se věnují stejnému tématu, avšak z jiných …více
Abstract:
I analyze in this thesis changes in epistemology in ethnographic research. Postmodern and deconstructivist aproaches raise questions of scientific objectivity of cognition and complicate ethics of ethnogpraphic research. The subject of analysis in this thesis are text from W.F. Whyte and W.A. Boelen. These texts are considered as data. Texts are devoted to the same topic, but from different positions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEJSKAL, Pavel. Debata kolem knihy Street Corner Society v Journal of Contemporary Ethnography a její implikace pro metodologii a epistemologii výzkumu. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/