Ing. Luboš Fišer

Master's thesis

Prověření parametrů TSI vybrané železniční stanice na síti SŽDC, s.o.

The revision of selected parameters TSI on choice railway station on the network SŽDC, s.o.
Abstract:
Práce se zabývá posuzováním vybraných staveb železniční infrastruktury ve vztahu k obecným požadavků zabezpečujícím jejich bezbariérové užívání. Konkrétními předpisy jsou Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a Technická specifikací pro interoperabilitu týkající se ?osob s omezenou schopností pohybu a orientace? v transevropském konvenčním a vysokorychlostním …more
Abstract:
The work deals with the assessment of the chosen buildings of the railway infrastructure in relation to general requirements ensuring their accessible use. The specific rules are Regulation of general technical requirements ensuring the accessible use of buildings and Technical specification for interoperability concerning people with limited ability and orientation in the transeuropean conventional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Fišer, Luboš. Prověření parametrů TSI vybrané železniční stanice na síti SŽDC, s.o.. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera