Bc. Igor Podhola

Bakalářská práce

Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy

Judicial scrutiny of public administration, a role of administrative and constitutional justice in the system of public administration scrutiny
Anotace:
V úvodních pasážích bakaláské práce jsem se prostednictvím výkladu základních pojm pokusil vymezit soudní kontrolu veejné správy v systému záruk zákonnosti. Dále jsem se vnoval složitému historickému vývoji správního a ústavního soudnictví jak ve svt, tak pedevším na území dnešní eské republiky. Podstatnou ást bakaláské práce jsem vnoval zejména kapitolám, ve kterých jsem hovoil o správním soudnictví …více
Anotace:
, na rozdíl od výše uvedeného konstatovat, že k žádné tragédii nedošlo, nebo je zde omezen prostor pro pípadnou válku soud. Jestli-že se zmiuji o nkterých nedostatcích souasné právní úpravy soudní kontroly veejné správy, musím pipomenout boulivou diskusi o policejním zákroku proti úastníkm technopárty CZECH TEK 2005. Odhlédnu-li od ist politické a mediální dezinformaní kampan, které jsme byli všichni …více
Abstract:
In the introduction I approach to the elected topic by explanation of basic terminology. I characterize judicial verification as one of the most important guarantees of legitimacy in modern state. I focus on complicated historical development of administrative and constitutional justice in the area of todays Czech Republic. In this chapter I describe mostly administrative justice in the times of so …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta