Ivana Valová

Bakalářská práce

Koroze oceli a možnosti zvyšování její životnosti

Corrosion of steel and the possibility of increasing its life
Anotace:
Produkty (předměty, výrobky) vyrobené ze železa-oceli často podléhají korozi. Tento proces je ovlivněn řadou faktorů, např. atmosférickým vzduchem, jeho vlhkostí, teplotou, znečištěním, dále elektrochemickými ději, chemikáliemi a dalšími. Tyto faktory zejména působí na povrchu materiálů a způsobují korozi, která mění vzhled a způsobuje ztrátu kovů. Aby se předešlo tomuto jevu, používají se různé postupy …více
Abstract:
Products (objects) made of iron-steel are often affected by corrosion. This process is dependent on many factors, e.g. on atmospheric air, its moisture, temperature, pollution, electrochemical and chemical parameters and others. All these factors have particularly influence on surfaces of materials and cause corrosion that change appearance and evokes losses of metals. In order to avoid this phenomenon …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: Jaroslav Bystrianský
  • Oponent: Marie Blahetová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava