Matěj Melnar

Bakalářská práce

Zaměření a vyhodnocení konstrukčních vrstev na stavbě úseku dálnice D56, připojení na R48 ve Frýdku-Místku

Measuring and Evaluation of the Structural Layers in the Building Section of the D56 Highway, interconnection to R48 Motorway in Frýdek-Místek
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je vytyčení, zaměření a vyhodnocení konstrukčních vrstev stavebního objektu SO102 na stavbě D56, připojení na D48 ve Frýdku-Místku. V bakalářské práci je popsána lokalita stavby, popis stavebního objektu, použité metody měření, použité referenční systémy, použité přístroje, programy a podklady. Dále se bakalářská práce zabývá rekognoskací terénu, postupem přípravných prací …více
Abstract:
The content of this bachelor thesis is demarcation, aiming and evaluation of construction layers of a building facility S0102 on building D56, the connection to D48 in Frýdek-Místek. This bachelor thesis describes the building location, the building facility, the measurement methods used, the reference system used, used devices, programs and backgrounds. This bachelor thesis also pursues terrain reconnaissance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
  • Vedoucí: Miroslav Novosad
  • Oponent: Pavel Havelka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie