Theses 

Spolupráce odboru sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice s nestátními neziskovými organizacemi – Irena KYSELOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Irena KYSELOVÁ

Bakalářská práce

Spolupráce odboru sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice s nestátními neziskovými organizacemi

Cooperation of the Social Affairs Department of the Municipality City České Budějovice with Non-governmental Organizations

Anotace: Tato bakalářská práce s názvem Spolupráce odboru sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice s nestátními neziskovými organizacemi se zabývá problematikou vzájemné spolupráce zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb v oblasti poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství ve správním obvodu města České Budějovice. Cílem práce je zmapování vzájemné spolupráce výše uvedených subjektů. Vzhledem k té skutečnosti, že nejdůležitější skupinou v procesu poskytování sociálních služeb jsou uživatelé, kteří jsou informováni o svých právech a povinnostech, rozumí své situaci a dokáží se aktivně podílet na jejím řešení, zvolila jsem první výzkumnou otázku orientovanou k tomuto členu triády. Výsledkem bude zjištění, zda má odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice (dále jen "MM ČB") zpracován informační systém pro uživatele služby odborného sociálního poradenství. V rámci druhé výzkumné otázky budu u poskytovatelů sociálních služeb z řad nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO") zjišťovat, zda jsou aktivně informováni o možnostech vzájemné spolupráce s MM ČB. Pro výzkumnou část práce jsem použila kvalitativní výzkum. Pro samotný sběr informací jsem využila metodu polostrukturovaného rozhovoru, techniku osobního rozhovoru. Pro realizaci výzkumu byly vybrány dva výzkumné soubory. Prvním souborem byli tři komunikační partneři z MM ČB zabývající se spoluprací s NNO, komunitním plánovaním a vedením pracovní skupiny "Poradenství". Pro druhý výzkumný soubor byli zvoleni komunikační partneři z osmi NNO, které mají registrovánu sociální službu odborného sociálního poradenství v Registru poskytovatelů sociálních služeb v okrese České Budějovice. Pro vybraný kvalitativní výzkum byl tento počet respondentů adekvátní, byla naplněna teoretická saturace. Ke splnění vytýčených cílů subjektů vede cyklický, kontinuální proces komunitního plánování, který umožňuje definovat a následně podporovat poskytování sociálních služeb ve správním obvodu obce České Budějovice.Tento účel plní komunitní plánovací dokumenty "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 - 2018" (dále jen "RPSS ČB") a "Akční plán RPSS pro rok 2015", které zohledňují na základě pravidelného monitoringu a vyhodnocování implementace jednotlivých plánovaných opatření aktuální stav, potřeby, zdroje, trendy a další rozhodné skutečnosti. Rovnocenným partnerem zadavatele jsou poskytovatelé sociálních služeb z NNO, kteří jsou součástí celého komunitního procesu. Zadavatel při spolupráci s nimi vychází z plánované koncepce sociálních služeb a zároveň využívá širokou oblast nástrojů, aby byl zájemce o poskytování sociální služby komplexně informován.Vzhledem k tomu, že jsou poskytovatelé z NNO aktivními spolupracovníky v oblasti plánování sociálních služeb, jsou členy jednotlivých poradenských skupin, mají zástupce v sociální komisi města a spolupracují na vydávání komunitních dokumentů, mají tak komplexní pohled na veškeré dosažitelné a reálné možnosti kde, jak a jakým nejvhodnějším způsobem informovat zájemce o nabídce svých poskytovaných sociálních služeb. Na základě výzkumu lze konstatovat, že uživatelé mají mnoho možností, jak se v případě zájmu o poskytnutí sociální služby a aktivitách zadavatele i jednotlivých poskytovatelů dozvědět. Výsledky práce mohou být využity k získání uceleného pohledu na řešenou problematiku spolupracujících subjektů a možného praktického využití informací získaných výzkumnými rozhovory se zadavatelem a vybranými poskytovateli sociálních služeb.

Abstract: This bachelor thesis is named Cooperation of the Social Affairs Department of the Municipality City České Budějovice with Non-governmental Organizations. It deals with issues of mutual cooperation of contractors and providers of social services for professional social counseling in the administrative district of České Budějovice. The aim of the thesis is to map out mutual cooperation of the above mentioned entities. The most important group in the process of providing social services are users who are informed about their rights and duties, they understand their situation and are able to contribute actively to its solution. Therefore I chose the first research question directed to this triad member. The result of this question will determine whether the social affairs department of the City Council of České Budějovice processed information system for users of professional social counseling. In the second research question I identified providers among nongovernmental organizations (NGOs) to determine whether they are actively informed about the possibilities of mutual cooperation with the administrative district of Ceske Budejovice. For the practical part of the thesis I used qualitative research. For the actual collection of information I used the method of semi structured interview, personal interview technique. For the realization of the research two research files were selected. The first set consisted of three communication partners from the administrative district of České Budějovice engaged in cooperation with NGOs, community planning and leadership of the working group "Consulting". For the second research group there were selected communication partners from eight NGOs that have registered social services of professional social counseling in the Register of Social Services Providers in the České Budějovice district. This was an adequate number of respondents for selected qualitative research, the theoretical saturation was fulfilled. A cyclical, continuous process of community planning leads to meet the targeted goals of the entities. The process allows you to define and subsequently to support the provision of social services. This purpose is fulfilled by community planning documents, the "Development plan of social services of the Czech Republic for 2013 2018" and "The action plan of the Development plan for the year 2015", which take into account the current status, needs, resources, trends and other relevant factors, based on regular monitoring and evaluation of the implementation of each of the planned measures.. Equal partners of the contracting authority are the providers of social services from NGOs, who are part of the entire community process. The contracting authority in cooperation with them stems from the concept of social services and it also uses a wide area of tools, so that the party interested on the provision of social services is comprehensively informed. Due to the fact that the providers of NGOs are active collaborators in the field of planning of social services, they are members of the various advisory groups; they have a representative in the social commission of the city and shall cooperate in the issuance of community documents. Therefore they have a comprehensive look at all the achievable and the real possibilities of where, how and what is the most appropriate way to inform interested parties about the range of their provided social services.On the basis of the research it can be stated that the users have many options how to learn about the activities of the contracting entity and the individual providers in the case of interest for the provision of social service. The results of the work can be used to gain a comprehensive perspective on the cooperation problem and the possible practical use of information generated by research interviews with the sponsor and the provider of social services.

Klíčová slova: komunitní plánování, Magistrát města České Budějovice, nestátní nezisková organizace, sociální služba, uživatel, zákon o sociálních službách

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2015
  • Zveřejnit od: 10. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 8. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43223 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KYSELOVÁ, Irena. Spolupráce odboru sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice s nestátními neziskovými organizacemi. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:41, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz