Jakub Hrabálek

Bakalářská práce

Návrh využití přebytečného tepla z bioplynové stanice

Design of Utilization of Excess Heat from Biogas Station
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části je popsána problema-tika související z bioplynovými stanicemi, bioplynem a popisuje možnosti využití bio-plynu. Druhá část bakalářské práce je věnována popisu Zemědělského družstva v Haňovicích, popisu technologií bioplynové stanice, výpočtu přebytečného tepla a výpo-čtu tepelné zátěže kanceláří v administrativní budově. Práce rovněž …více
Abstract:
The bachelor thesis is divided into two main parts. The first part describes the issues related to biogas plants, biogas and describes the possibilities of using biogas. The second part of the bachelor's thesis is devoted to the description of the Agricultural Cooperative in Haňovice, the description of biogas plant technologies, the calculation of excess heat and the calculation of the heat load of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Veronika Sassmanová
  • Oponent: Marek Jadlovec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí