Theses 

Visegrádská skupina po vstupu jejích členů do Evropské unie – Bc. Jiří Koudar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří Koudar

Diplomová práce

Visegrádská skupina po vstupu jejích členů do Evropské unie

Visegrad Group after accession of its members to the European Union

Anotace: Cílem diplomové práce je komplexně zachytit a podrobit rozboru visegrádskou spolupráci v její nové éře, která nastala vstupem zemí Visegrádské skupiny do NATO a posléze i do Evropské unie. Tím se naplnily cíle definované v Deklaraci o spolupráci České a Slovenské Federativní Republiky, Polské republiky a Maďarské republiky v úsilí o evropskou integraci z roku 1991. Rozbor post-přístupové fáze fungování V4 spočívá v nejprve v analýze „nové Visegrádské deklarace“ a nastavení visegrádské spolupráce jak z obsahového hlediska, tak co do mechanismů mezivládní a institucionální kooperace. Dalším krokem je analýza všech předsednickým programům, které státy VG vypracovaly pro období 2004 – 2013. Diplomová práce se přitom všímá priorit jednotlivých visegrádských zemí a klíčová témata vnímaného společného zájmu v zahraničněpolitické i sektorové kooperaci. Na základě zjištění jsou konsekventně pro podrobnější analýzu formou několika „mini-případových studií“ vybrány dvě sektorové prioritní oblasti společného zájmu (schengenská spolupráce, oblast obrany) řešené v rámci visegrádské platformy. Současně je v rámci zkoumání reálné sektorové visegrádské kooperace blíže zmapována náplň institucionalizované spolupráce skrze Mezinárodní visegrádský fond. Pro dosažení kompletní sestavy rozměrů visegrádské kooperace, se práce zaměřuje i na primární zahraničněpolitické nosné téma Visegrádské čtyřky, tj. Východní partnerství. Diplomová práce z metodologického hlediska představuje tzv. vnitřní jednopřípadovou studii a odpovídá celkem na pět dílčích a jednu závěrečnou, obecnou výzkumnou otázku.

Abstract: The thesis deals with Visegrad cooperation in its new era. It provides analysis of Visegrad group functioning after accession of its members, i.e. Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, to NATO and European union. This situation has meant that the aims defined in 1991 Declaration on Cooperation between the Czech and Slovak Federal Republic, the Republic of Poland and the Republic of Hungary in Striving for European Integration had been accomplished. The analysis of post-accession phase of Visegrad group starts with detailed insight into “new Visegrad declaration” and Visegrad cooperation settings with regard to contents and intergovernmental and institutional cooperation mechanisms. Next step compromises analysis of the Presidency Programs of all Visegrad countries for period 2004 – 2013. The thesis searches for presidency priorities and crucial subjects of cooperation in foreign policy and sectoral collaboration. According to findings the thesis carries out detailed analysis of two priority sectoral sphere of cooperation (Schengen Area and defence policy) and describes institutional cooperation via the International Visegrad Fund. For full completeness of all dimensions of Visegrad Group cooperation in its new era the thesis also deals with Visegrad Four primary foreign policy sphere of interest, i.e. The Eastern Partnership. From methodological point of view the thesis is internal case study and it answers five sub-research questions and one concluding general research question.

Klíčová slova: Visegrádská skupina, Visegrádská čtyřka, středoevropská spolupráce, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Mezinárodní visegrádský fond, sektorová kooperace, zahraničněpolitická kooperace, institucionalizovaná kooperace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 14:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz