Theses 

Rizika ohrožující životní prostředí a možnosti jejich krytí – Ing. Barbora Houdková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Barbora Houdková

Diplomová práce

Rizika ohrožující životní prostředí a možnosti jejich krytí

Risks endangering the environment and possibilities of their coverage

Anotace: Cílem diplomové práce je porovnat v mezinárodním kontextu přístupy k řízení rizik souvisejících se životním prostředím a porovnat na produktové bázi možnosti pojištění těchto rizik. Dílčím cílem práce je zjistit, jakým způsobem je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za škodu na životním prostředí a její nápravě prováděna do vnitrostátních právních předpisů všech analyzovaných států, a jak je uplatňována v praxi. Práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž první kapitola charakterizuje teoretická východiska týkající se dané problematiky, druhá kapitola analyzuje pojištění rizik ohrožujících životní prostředí v mezinárodním kontextu z pohledu environmentálního pojištění a třetí kapitola se věnuje závěrečnému srovnání přístupů k řízení environmentálních rizik u všech zkoumaných zemí. Přístupy ke krytí rizik souvisejících se životním prostředím jsou zkoumány z hlediska vymezení legislativních předpisů, pojistného trhu a produktové báze.

Abstract: The aim of this diploma thesis is to compare individual ways of environmental risk management in global context and to evaluate insurance options on product basis. The secondary aim is to state how is the Directive of European parliament and European Council 2004/35/EC on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage implemented in the legislative of the analyzed countries and its practice application. The thesis is divided into three chapters. The first chapter characterizes theoretical bases of the given issue. The second chapter analyzes insurance methods of environmental risks in global context from the perspective of environmental insurance and the third chapter is devoted to the comparison of the environmental risk management methods in all analyzed countries. Approaches to the environmental risk coverage are examined in terms of legislative regulations, insurance market and product basis.

Klíčová slova: Životní prostředí, environmentální pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí, environmentální rizika, ekologická újma Environment, environmental insurance, environmental liability insurance, environmental risks, environmental damage

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 00:03, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz