Theses 

Interkulturní aspekty morální kompetence – Bc. Petra Chvojková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Bc. Petra Chvojková

Diplomová práce

Interkulturní aspekty morální kompetence

Intercultural Aspects of Moral Competence

Anotace: Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na kompetenci morálního úsudku a její vztah k autoritářství, etnické identitě a interkulturní zkušenosti. V teoretické části jsem představila koncept kompetence morálního úsudku a jejího měření podle německého psychologa G. Linda a rovněž historii jejího zkoumání zahrnující především práce J. Piageta a L. Kohlberga. Porovnávána byla morální kompetence a preference studentů psychologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Fakulty psychologie Irkutské univerzity. Studentům byl zadán on-line dotazník tvořený Testem morálního úsudku (MJT), Škálou pravicového autoritářství (RWA3D) a škálou etnické identity (MEIM). Výzkumně bylo potvrzeno, že morální kompetence nezávisí na pohlaví, věku ani náboženském vyznání a nemá žádný vztah k etnické identitě. V průběhu studia psychologie se morálního kompetence u ruských ani českých studentů výrazněji nemění. Nebyl prokázán významnější vztah mezi různými formami interkulturní zkušenosti a morální kompetencí, nicméně studenti s jinou formou intenzivní interkulturní zkušeností preferují vyšší stádia morálního uvažování a skórují výše v morální kompetenci. Čeští studenti psychologie dosáhli významně vyššího skóru morální kompetence a preferují rozdílná stádia morálního uvažování ve srovnání s ruskými studenty, všichni studenti nicméně preferují postkonvenční stádia morálního uvažování. To nás vede k pochybnostem o uváděné kulturní nezávislosti morální kompetence a jejího měření. Ruští studenti vykazují výrazně vyšší míru autoritářství, které negativně koreluje s morální kompetencí.

Abstract: In my thesis I focused on the moral judgment competence and its relation to authoritarianism, ethnic identity and intercultural experience. The theoretical part introduces the concept of moral judgment competence and its measurement by German psychologist G. Lind. I have compared the moral competence and preference of psychology students at Faculty of Arts Masaryk University and at the Faculty of Psychology Irkutsk University. Students completed on-line questionnaire consisting of Moral judgment Test (MJT), Right-wing authoritarianism scale (RWA3D) and The Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM). Research confirmed that moral competence doesn’t depend on gender, age or religion and has no relationship to ethnic identity. During their studies moral competence of Russian or Czech psychology students doesn’t changed significantly. There was no evidence of significant relationship between different forms of intercultural experiences and moral competence, but students with other forms of intense intercultural experience prefer higher stages of moral reasoning and scores higher in moral competence. Czech psychology students achieved significantly higher score of moral competence and prefer different stages of moral reasoning in comparison with Russian students. All students, however, prefer post conventional stages of moral reasoning. This leads us to doubt about cultural fairness of moral competence and its measurement. Russian students have a significantly higher degree of authoritarianism, which negatively correlated with moral competence.

Klíčová slova: Moral Judgment Test, Test morálního úsudku, morálka, morální kompetence, morální preference, L. Kohlberg, G. Lind, etnická identita, autoritářství, interkulturní zkušenost.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:18, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz