Klára KŘÍŽOVÁ

Bakalářská práce

Lexikální analýza vybraných děl české poezie pro děti (od 19. století do současnosti)

Lexical analysis of selected works of Czech poetry for children (from the 19th century to the present)
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na lexikální stránku české poezie pro předškolní děti od jejích počátků do současnosti. Vybraní autoři svým dílem významně zasáhli do dějin literatury pro děti a mládež. Práce nejprve seznamuje s historií této literatury, jejím vývojem s přihlédnutím k poezii, zabývá se dále žánrovou strukturou dětské poezie a konečně analyzuje plnovýznamová slova z lexikálního a etymologického …více
Abstract:
The bachelor thesis is concentrated on the lexical side of Czech poetry for pre-school children from its beginning up to recent times. Selected authors have significantly influenced the history of children´s literature. The work introduces the history of children´s literature its development (with a special regard to poetry), focuses on the genre structure of poetry for children, and last but not least …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. František Čajka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘÍŽOVÁ, Klára. Lexikální analýza vybraných děl české poezie pro děti (od 19. století do současnosti). Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika-Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání