Jan Nálepa

Bachelor's thesis

Křižovatka Mitrovická - Junácká - Na Popí v Ostravě

Intersection Mitrovicka - Junacka - Na Popi in Ostrava-City
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Křižovatka Mitrovická – Junácká – Na Popí v Ostravě“ je posouzení původního a nového stavu křižovatky (dříve průsečná, nyní okružní). Cílem je provést a vyhodnotit dopravní průzkumy z videozáznamů. Dále porovnat nehodovost, plynulost a přehlednost obou stavů. Součástí práce jsou video simulace v softwaru Vissim. V závěru jsem provedl resumé nejen na základě analyzování a …more
Abstract:
The subject of the bachelor thesis "Intersection Mitrovická – Junácká - Na Popí in Ostrava – City " is to compare original and new state of the intersection (formerly intersecting, now circular). The goal is to make and evaluate traffic surveys from videos. Then compare counts of accidents, fluency and clarity of both states. Part of the thesis is video simulation in Vissim software. In conclusion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Vladislav Křivda

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava