Jan Nálepa

Bakalářská práce

Křižovatka Mitrovická - Junácká - Na Popí v Ostravě

Intersection Mitrovicka - Junacka - Na Popi in Ostrava-City
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Křižovatka Mitrovická – Junácká – Na Popí v Ostravě“ je posouzení původního a nového stavu křižovatky (dříve průsečná, nyní okružní). Cílem je provést a vyhodnotit dopravní průzkumy z videozáznamů. Dále porovnat nehodovost, plynulost a přehlednost obou stavů. Součástí práce jsou video simulace v softwaru Vissim. V závěru jsem provedl resumé nejen na základě analyzování a …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis "Intersection Mitrovická – Junácká - Na Popí in Ostrava – City " is to compare original and new state of the intersection (formerly intersecting, now circular). The goal is to make and evaluate traffic surveys from videos. Then compare counts of accidents, fluency and clarity of both states. Part of the thesis is video simulation in Vissim software. In conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava