Mgr. Szabolcs Lovász

Master's thesis

Model kariérnej a politickej preferencie založenej na teórii sociálnej dominancie a jej dôsledky z hľadiska predsudkov

The Model of Career and Political Preference Based on the Social Dominance Theory and its Implications on Prejudice
Abstract:
The primary objective of this thesis is to examine the reliability and validity of the Czech form of the Social Dominance Orientation (SDO), determination of the adequacy of a single-factor, or eventually a two-factor approach to it and the subsequent verification of the hypotheses concerning the model of the Social Dominance theory with regard to political and career preference. The study is based …more
Abstract:
Hlavným cieľom tejto práce je preskúmanie reliability a validity českej verzie škály sociálne dominantnej orientácie (SDO), určenie vhodnosti jednofaktorového, prípadne dvojfaktorového prístupu k nej a následné overenie hypotéz vzťahúcich sa k modelu teórie sociálnej dominancie ohľadom politickej a kariérnej preferencie. Štúdia vychádza z predpokladu, že študenti si vyberajú študijný odbor v kongruencii …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta