Zdeňka Krchová

Diplomová práce

Návrh a tvorba prediktivního modelu pro hodnocení míry rizika léčby u chronické lymfocytární leukemie

Design and Creation of a Predictive Model for Evaluating the Risk of Treatment in Chronic Lymphocytic Leukemia
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem prediktivního modelu pro hodnocení míry rizika léčby u chronické lymfocytární leukémie. V současné době je přes 75 % nemocných diagnostikováno v časném stádiu (Binet A, Rai 0) a tedy nepotřebují léčbu, pouze jsou sledováni. Nicméně cca polovina z těchto nemocných se postupně zhoršuje a léčbu v budoucnu potřebuje. Průběh nemoci u pacientů je individuální a jejich …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the design of a predictive model for assessing the degree of risk of treatment in chronic lymphocytic leukemia. Currently, over 75% of patients are diagnosed at an early stage (Binet A, Rai 0) and therefore do not need treatment, they are only monitored. However, about half of these patients are gradually deteriorating and need treatment in the future. The course of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Lukáš Peter
  • Oponent: Helena Urbánková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství