Bc. Andrea Valová

Master's thesis

Multikulturní výchova

Multicultural education
Anotácia:
Práce je rozdělena do šesti kapitol, z nichž prvních pět je zaměřeno na teorii a poslední, tedy šestá, je praktická. Dále uvádím krátký přehled ohledně romské menšiny ve Znojmě. Na konci práce je zařazen dotazník a jeho vyhodnocení. Dotazník byl rozdán na druhém stupni základní školy.
Abstract:
The work is divided into six chapters, the first five of which are focused on the theory and the last is practical. In addition, I present a brief overview regarding the Roma minority in Znojmo. At the end of the work is included in the questionnaire and its evaluation. The questionnaire was distributed at elementary schools.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Zdeněk Hons
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství dějepisu pro základní školy

Práce na příbuzné téma