Kateřina Slaná

Bakalářská práce

Stanovení optimální kapitálové struktury vybrané společnosti

Determining the Optimal Capital Structure of the Selected Company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce "Stanovení optimální kapitálové struktury vybrané společnosti" je analyzovat nejvýhodnější způsob financování nadcházející investice společnosti z hlediska rentability vlastního kapitálu. První část práce je zaměřena na popis použité metodologie. Druhá část práce obsahuje charakteristiku dané společnosti nejen z hlediska finanční analýzy. V třetí části je aplikována výše …více
Abstract:
Thesis "Determining the Optimal Capital Structure of Selected Company" is to analyze the best way of financing coming investments in terms of return on equity. The first part focuses on the description of the methodology used. The second part contains the characteristics of a given society, not only in terms of financial analysis. The third part is applied methodology described above and in the end …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Dagmar Richtarová
  • Oponent: Tomáš Buchwaldek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava