Ondřej Řeháček

Bakalářská práce

Vývoj Universal Windows App

Universal Windows App Development
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis vývoje projektu pro ekosystém Windows Universal a cílem je představit základní stavební kameny této platformy, popsat proces vývoje a implementovat spojení s externím Bluetooth hardwarem. Výsledek praktické části reprezentuje otevřená vývojová knihovna zajišťující spojení univerzálních aplikací s headsetem NeuroSky Mindwave Mobile určeným pro čtení a nahrávání …více
Abstract:
This thesis is focused on project development for Windows Universal ecosystem. Goal is to introduce the main building blocks of the platform,describe the process of development and implementation of connection with external Bluetooth hardware. The result of this work is the free development library that implements connection with NeuroSky Mindwave Mobile EEG headset used to read and record user brain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Michal Radecký
  • Oponent: Petr Gajdoš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava