Michaela Bobaková

Bakalářská práce

Komparace leasingu a bankovního úvěru při financování investic

Comparison of Leasing and Bank Credit to Finance Investments
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice rozhodování podniků o tom, který ze způsobů financování pořizovaného majetku využít. Cílem je tedy porovnat dva nejběžnější nástroje – leasing a bankovní úvěr v prostředí dvou odlišných fiktivních společností a určit, který produkt je pro každý podnik výhodnější nejen z hlediska nákladů. Teoretická část podrobně popisuje leasing i bankovní úvěr nejen pomocí charakteristik …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of decision making of companies about which of the methods of financing the acquired property to use. The aim is to compare two of the most common tools - leasing and bank credit in the environment of two different fictitious companies and to determine which product is more cost-effective for each business. The theoretical part describes in detail the leasing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Andrea Kolková
  • Oponent: Kamila Beňová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku