Michal Zagrapan

Bakalářská práce

Návrh systému fyzické ochrany objektu veřejné vysoké školy a srovnání použitelnosti ČSN P CEN/TS 14383-3 Obydlí a metody HAZOP

Design of the public higher education institution facility physical protection and the ČSN CEN / TS 14383-3 Dwellings and HAZOP methods comparison applicability
Anotace:
Cílem bakalářské práce je porovnáním vybraných analytických metod posoudit současný stav ochrany vybraného objektu veřejné vysoké školy a navrhnout její inovativní zabezpečení vybranými prostředky technické ochrany objektu. V úvodní části jsou uvedeny stěţejní právní předpisy a technické normy upravující ochranu objektů. Další kapitola obsahuje strukturu bezpečnostních opatření fyzické ochrany. V další …více
Abstract:
The aim of this work is to assess the current protection status of the chosen public university object by comparison of selected analytical methods. An innovative technical security protection propose by appropriate technical object security means. The opening section mentioned principal legislation and technical standarts governing protection of building. The following section includes the structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Libor Hadáček
  • Oponent: Jiří Peňáz

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku