Vlastimil Vaněk

Master's thesis

Návrh zdroje tepla s tepelnými čerpadly využívající teplo důlních vod

Heating System Desing with Heat Pumps for Mine Water Heat Utilization
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem zdroje tepla s tepelnými čerpadly, které využívají teplo důlních vod. V první části je uveden postup výpočtu tepelných ztrát budovy a stanovení potřeby tepla. Následující části obsahují návrh zdroje tepla a jeho zapojení do otopného systému, výpočet samotného tepelného čerpadla, popis jednotlivých částí a volbu komponentů, které jsou potřebné ke stavbě tepelného čerpadla …more
Abstract:
Diploma thesis drala with the design of a heating system with heat pumps, which uses heat of mine water. In the first part is brought a method of heat loss calculation and assessment of needed heat is brought. The following parts contain a design of heat source and its connection to heating system, calculation of heat pump, they also individual parts and choice of components, which are needed to construct …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: Mojmír Vrtek
  • Reader: Vít Procházka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení