Tomáš Beňas

Bakalářská práce

Hodnocení realizace a výhled stabilizačních opatření na severozápadních bočních svazích lomu ČSA v SHP

The realization and outlook evaluation of stabilization precautions on Northwest sidesloaps of the ČSA opencast mine in North - bohemian browncoal basin area.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením realizace stabilizačních opatření na severozápadních bočních svazích lomu ČSA v SHP.Účelem této práce je vyhodnotit báňsko-technické řešení k zajištění stability svahu v sesuvném území. Cílem práce je posouzení vlivů a důsledků hornické činnosti a výhled do budoucna pro tuto lokalitu včetně návrhů řešení na jeho využití.
Abstract:
This work deals with assessing the implementation of stabilization measures on the northwestern side slopes of refractive CSA in the SHP. The purpose of this work is to evaluate the mining and technical solutions to ensure the stability of slopes in landslide territory. The goal of this work is to assess the impact and consequences of mining activities and future outlook for this locality, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jindřich Šancer
  • Oponent: Václav Urban

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava