Theses 

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky – Mgr. Bc. Matěj Řičánek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Bc. Matěj Řičánek

Rigorózní práce

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky

Transfer of rights and obligations from labour-law relations (transfer of undertakings) in case law of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Court of the Czech Republic

Anotace: Předmětem této rigorózní práce je analýza právní regulace přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů včetně relevantní judikatury Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Cílem práce je zejména poukázat na aplikační nejasnosti právní úpravy, pokusit se nalézt za pomocí judikatury řešení nejasných otázek a navrhnout vhodnou úpravu de lege ferenda. Úvodní část práce podrobně vymezuje předpoklady, za nichž dochází k přechodu práv a povinností dle evropské a české legislativy. Další kapitoly práce jsou věnovány jednotlivým mechanismům, které mají zajistit ochranu nabytých práv zaměstnanců v případě změny zaměstnavatele, zejména automatickému přechodu práv a povinností, zákazu propouštění a informační a projednací povinnosti se zástupci zaměstnanců. Závěr práce obsahuje návrhy de lege ferenda.

Abstract: The subject of this thesis is the analysis of the legal regulation of transfer of rights and obligations from labour-law relations including relevant case law of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Court of the Czech Republic. The aim of this thesis is to call attention to application uncertainties of the legal regulation and with the aid of the case law to try to address those uncertainties and propose a suitable regulation de lege ferenda. The introductory part briefly defines the conditions under which the rights and obligations are transferred both according to the Czech and European law. Subsequent chapters examine the individual mechanisms which safeguard the acquired rights of employees in the case of a change of the employer, especially the automatic transfer of rights and obligations, the prohibition of dismissal and information and consultation obligations with the representatives of the employees. The conclusion contains suggestions de lege ferenda.

Klíčová slova: přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, převod podniku, hospodářská jednotka, převod činnosti, převod úkolů, souhlas zaměstnance s přechodem, zákaz propouštění, informační a projednací povinnost, zástupci zaměstnanců, nadnárodní převody podniků

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:10, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz