Theses 

Konfigurace řídicího systému pomocí simulace Hardware in the Loop – Michal Szymeczek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Bachelor programme / field:
Mechatronika / Mechatronické systémy

Michal Szymeczek

Bachelor's thesis

Konfigurace řídicího systému pomocí simulace Hardware in the Loop

Configuration of the Control System using the Hardware in the Loop Simulation

Abstract: Bakalářská práce se zabývá konfigurací řídicího systému technikou Hardware in the Loop. V úvodu je vysvětlena metoda HiL a popsána funkce servopohonů. Následuje seznámení s vytvářením matematických modelů elektrohydraulických servopohonů. Dále jsou popsány různé průmyslové aplikace elektrohydraulických polohových servopohonů. Pro tyto aplikace je proveden návrh řídicího algoritmu včetně nastavení parametrů řídicího systému HNC100. Pomocí simulace HiL je otestována správnost nastavených parametrů řídicího systému, které jsou následně doladěny. Závěr práce popisuje výhody použití HiL simulace a její možné uplatnění v technické praxi.

Abstract: The Bachelor thesis deals with the configuration of control system by the technique Hardware in the Loop. The method Hardware in the Loop is explained and the functions of the servo drives are also described in the introduction. The introduction of creating the mathematical models of electro-hydraulic servo drives follows. Various industrial applications of electro-hydraulic positional servo drives are described further. The design of control algorithm is done for these applications including the parameter setting of control system HNC100. By means of simulation HiL the set parameters accuracy of control system is tested, the parameters are consequently tuned. The conclusion of the thesis describes the advantages of HiL simulation usage and its possible use in the technical practice.

Keywords: Hardware in the Loop, elektrohydraulický servopohon, konfigurace, nastavení, řídicí systém, simulace, stabilita, zesílení, electrohydraulic servo drive, configuration, setting, control system, simulation, stability, gain

Language used: Czech

Thesis defence

  • Supervisor: Petr Noskievič
  • Reader: Jan Žídek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 20/2/2019 08:37, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz