Filip Kovár

Bachelor's thesis

Exfoliácia grafitu: efekt na veľkosť častíc a kryštalinitu

Graphite exfoliation: particle size and crystallinity effect
Abstract:
Táto práca sa zaoberá grafitom a jeho exfoliáciou, meraním a následným výpočtom kryštalinity a zmeny veľkosti častíc. V teoretickej časti sa nachádzajú informácie o grafite a jeho vlastnostiach a jeho rôznych spôsobov exfoliácie. Taktiež sa práca zaoberá metódami merania veľkosti častíc pomocou laserovej difrakcie, ktorej dopomáhajú pre overenie výsledkov svetelná a elektrónová mikroskopia. V tejto …more
Abstract:
The thesis deals with the measurement and calculation of the graphite and his exofoliation, to crystallinity, and change of the size of the particles. The theoretical part contains information about graphite and its properties and different methods of exfoliation. Also, the work deals with the methods of measurement of the particle size by laser diffraction, which verifies its results through light …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Gražyna Simha Martynková
  • Reader: Marianna Hundáková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava