Bc. Tereza Krahulová

Master's thesis

Faktory ovlivňující přechody absolventů vysokých škol na trh práce

Factors affecting school to work transitions of university graduates
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou přechodu absolventů vysokých škol ze vzdělávání na pracovní trh. Cílem je identifikovat a specifikovat faktory, které tyto přechody ovlivňují. Hlavní výzkumná otázka, na kterou se snaží diplomová práce nalézt odpověď, zní: „Jaké faktory ovlivňují přechod absolventů vysokých škol ze školy na trh práce?“ Diplomová práce se skládá ze tří částí. Teoretická …more
Abstract:
This thesis deals with deals with the transition of graduates from education to the labor market. The aim is to identify and specify the factors that affecting these transitions. The main research question which diploma thesis is trying to find the answer is: " Which factors affect the transitions of university graduates to the labor market?" The thesis consists of three parts. The theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií