Theses 

Integrovaná tematická výuka "Máme rádi zvířata" – Mgr. Karolína Falcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Mgr. Karolína Falcová

Diplomová práce

Integrovaná tematická výuka "Máme rádi zvířata"

Integrated thematic education "We love animals"

Anotace: Diplomová práce Integrovaná tematická výuka "Máme rádi zvířata" prezentuje proces vytváření, ověření, realizace a výzkum účinnosti programu integrované tematické výuky, zaměřeného na vztahy žáků k živočichům. Program využívá aktivizující vyučovací metody a formy výuky, zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí pro základní vzdělávání. V teoretické části je charakterizován stav českého školství ve 21. století v souvislosti s programem celoživotního učení a postoje člověka k živočichům. Jsou zde vymezeny klíčové pojmy, především: integrovaná výuka, výchova, vzdělávání, vyučování, učení. Stručně se zabývá historií zoologických zahrad a charakteristikou vybraných živočichů. V praktické části je popsána metodika realizace a výzkumu integrované tematické výuky ke sledovanému obsahu, výsledky předvýzkumu, realizace a ověřování účinnosti integrované tematické výuky.

Abstract: The diploma thesis Integrated thematic education “We love animals” describes the process of creating, verifying, checking, realization, and research the integrated thematic education and its effectiveness. Drawing upon the relations between students and animals, the program utilizes an activating method of teaching with the objective to develop key competences in elementary education. While the theoretical part discusses the Czech educational system in the 21st century in the context of life-long learning, and relations between the human being, and other living creatures. It defines the underlying key notions, namely: integrated thematic education, upbringing, education, teaching and learning. In addition, the thesis covers in brief the history of zoological gardens and offers characterizations of some animals. The practical part of the thesis describes the methodology of implementation and monitoring of the integrated thematic education with respect to the chosen content, the outcomes of the initial surveys, and measuring of the efficacy of the integrated thematic education.

Klíčová slova: Integrovaná tematická výuka, integrovaný výukový program, aktivizující metody, celoživotní vzdělávání, kvalitativní a kvantitativní výzkum, případová studie, zoologická zahrada, živočich, vztah člověka k živočichům. Integrated thematic education, integrated learning program, activating methods, lifelong learning, qualitative and quantitative research, case studies, zoological gardens, animal, man's relationship to animals.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Helena Jedličková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Helena Musilová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz