Jiří KOLÁŘ

Bakalářská práce

Kvalita vnitřního prostředí staveb a její vliv na zdraví člověka

The indoor environmental quality and their influence to the human health
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vnitřního prostředí v budovách s bližším zamě-řením na kvalitu ovzduší a monitoring těchto hodnot v domácích podmínkách. Možnosti a informovanosti obyvatel se situací ohledně mikroklimatu a stavu ovzduší. Součástí prá-ce je i malý přehled dostupné monitorovací techniky a samotné měření provedené v panelovém bytě, odkazy na dostupnou literaturu a legislativu.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of indoor environment in buildings with closer focus on air quality and monitoring of these values in domestic conditions. Possibilities and awareness of the population with regard to microclimate and air conditions. Part of the thesis is also a small overview of available monitoring techniques and the actual mea-surement conducted in a panel apartment, references …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Josef Kočí

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÁŘ, Jiří. Kvalita vnitřního prostředí staveb a její vliv na zdraví člověka. Most, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí