Theses 

Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnance – Bc. Šárka Mládková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Šárka Mládková

Diplomová práce

Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnance

Protection of Privacy and Personal Data of Employee

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku ochrany soukromí a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. V literární rešerši jsou definovány základní pojmy, legislativní zakotvení ochrany soukromí a osobních údajů, práva a povinnosti zúčastněných stran a v neposlední řadě sankce spojené s nedodržením povinností uložených zákonem.Vlastní práce se zabývá analýzou postupů při ochraně a zpracování osobních údajů zaměstnanců a soukromí na pracovišti vybraného závodu. Pozornost je zaměřena na procesy od počátku výběrového řízení, v průběhu trvání pracovněprávního vztahu až po jeho následné ukončení. Dále jsou hodnoceny způsoby monitoringu zaměstnanců a jejich oprávněnost. Na základě analýzou zjištěných nedostatků a pochybení jsou v závěru práce navržena nápravná doporučení, která povedou k zajištění souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie.

Abstract: The diploma thesis is focused on the protection of privacy and personal data in labor-law relations. The literary research is defined the basic terminology, the legislative base of the protection of privacy and personal data, the rights and obligations of the parties and, last but not least, the sanctions related to the non-compliance of the obligations imposed by the law.The original research part deals with the analysis of the procedures for the protection and processing of personal data of employees and privacy at the workplace of the chosen company. The attention is focused on the processes from the beginning of the selection process, during the employment relationship and after the end of labor-law relationship. Further, the ways of monitoring employees and their legitimacy are evaluated. Based on analysed and identified shortcomings and errors, corrective recommendations are proposed in conclusion of the thesis, which will ensure compliance with valid legislation of the Czech Republic and the European Union.

Klíčová slova: soukromí, osobní údaj, subjekt údajů, správce údajů, zákon o ochraně osobních údajů, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, monitoring zaměstnanců

Keywords: personal data, data subject, privacy, data administrator, Law on Protection of Personal Data, General Data Protection Regulation, The Office for Personal Data Protection, monitoring of the employees

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/58466 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 17:43, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz