Mgr. Marián Hlavna, Ph.D.

Doctoral thesis

Molekulárne biologické metódy pri štúdiu zmien redoxného bunečného stavu u karcinomu prostaty

Molecular biological methods for studying cells redox state in prostate carcinoma
Abstract:
Thesis is focused on special molecular biology methods and their application in prostate cancer studies. We employed Q-PCR method for miRNA expression analysis. Second analysis was focused on biophysical tool called xCELLigence purposed for cytotoxicity and cell proliferation monitoring in real time. And we employed immunoseparation based protocol for metalothionein separation, combined with electrochemical …more
Abstract:
Práca je zameraná na vybrané molekulárne biologické metódy a ich využitie pri štúdiu molekulárnych dejov pri karcinjóme prostaty. Aplikovali sme metódu PCR v reálnom čase na anlýzu zmien expresie miRNA. Použili sme biofyzikálny prístroj xCELLigence pre monitorovanie cytotoxicity látok a bunkového rastu v reálnom čase. A zaviedli sme imuno-separačný protokol na izoláciu metalothioneínu zo vzorku, kombinovaný …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2014
  • Supervisor: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta