Radek Kriho

Bakalářská práce

Parní kotel s regulací teploty páry vstřikem vlastního kondenzátu

Steam Boiler with Temperature Control of Steam by own Condensate Injection
Anotace:
Má bakalářská práce je zaměřena na parní kotel s regulací teploty páry vstřikem vlastního kondenzátu. Kondenzátor je chlazen napájecí vodou, je umístěn nad parním bubnem a zapojen před ohřívák vody. Je navrženo výpočtové schéma kotle na straně vody a páry a provedena tepelná bilance kotle. Dále je stanovena účinnost kotle a množství přivedeného a spáleného paliva. V další kapitole je vypracován teplotní …více
Abstract:
My Bachelor thesis is focused on the steam boiler with temperature control by own condensate injection. The condenser is cooled by water supply, located above the steam drum and involved before the water heater. I design the calculation diagram of boiler and define the boiler heat balance. Next in the thesis is calculated the boiler efficiency, an amount of supplied and burned fuel. In the next chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ladislav Vilimec
  • Oponent: Petr Polach

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava