Bc. Michal Havlíček

Bakalářská práce

Management znalostí jako konkurenční výhoda firmy

Knowledge management as a competitive advantage of the company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na obecný význam pojmu knowledge management a jeho teorii. Pomocí odborné literatury je nastíněna jeho historie, základní pojmy, lidský a intelektuální kapitál. Následně jsou představeny různé nástroje a metodiky, kterými lze řídit znalosti i prostřednictvím IT. V druhé části BP jsou aplikovány získané poznatky do podnikového prostředí. Je zkoumána organizace PricewaterhouseCoopers …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the general meaning of the concept of knowledge management and its theory. The technical literature describes its history, basic concepts, human and intellectual capital. Subsequently, various tools and methodologies are introduced to manage knowledge through IT. In the second part of BP, the acquired knowledge is applied to the business environment. Pricewaterhousecoopers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: RNDr. Jiří Kubín

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní