Terezie Slováčková

Diplomová práce

Visegrádská skupina a její role v rámci Evropské unie

Visegrad Group and Its Role Within the European Union
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce „Visegrádská skupina a její role v rámci Evropské unie“ je podrobněji popsat fungování Visegrádské skupiny a její další možnosti spolupráce. V první části jsem nastínila etapy ve vývoji Visegrádské skupiny od její vzniku až po přistoupení jejích členů do NATO a EU. Dále jsem zhodnotila aktivitu visegrádských zemí v rámci předsednictví v Radě EU. V poslední části jsem zhodnotila …více
Abstract:
Aim of this thesis called "The Visegrad Group and Its Role Within the European Union" is describe in more detail activities of the Visegrad Group and Its other possibilities of cooperation. In the first part, I outlined the development phases of the Visegrad Group from its inception to the accession of its members to NATO and the EU. Furthermore, I evaluated the activity of the Visegrad countries within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedoucí: Boris Navrátil
  • Oponent: David Miško

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava