Martin Běťák

Bakalářská práce

Těžba nesoudržných hornin v České republice, dobývací metody a posouzení negativ a pozitiv těžby na okolí ve vybrané lokalitě

Mining of sedimentary rocks in the Czech Republic, mining methods and assessment of negative and positive extraction on the environment in selected localities
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma „Těžba nesoudržných hornin v České republice, dobývací metody a posouzení negativ a pozitiv těžby v okolí ve vybrané lokalitě“ se zabývá popisem dobývacích metod nesoudržných hornin používaných na území České republiky, mechanizace používané k jejich dobývání a také základním popisem jednotlivých nesoudržných hornin včetně jejich výskytu na našem území a příkladů jejich …více
Abstract:
This bachelor thesis "Mining of sedimentary rocks in Czech Republic, mining methods and assessment of negative and positive extraction on the environment in selected localities" deals with the description of mining methods of sedimentary rocks used in the Czech Republic, mechanization used for their mining and also the basic description of individual sedimentary rocks including their occurrence in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Michal Vokurka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání