Veronika Dubská

Bakalářská práce

Odliv kvalifikované pracovní síly z ostravského regionu

Analysis of the Outflow of Skilled Workforce from the Ostrava Region
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, situaci na trhu práce v ostravském regionu a analyzovat, co obyvatele vede k tomu, aby ho opouštěli. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které jsou spojeny s trhem práce a mobilitou osob. Hlavní náplní dalších kapitol bylo shrnout dostupné poznatky a data o příčinách, které ovlivňují obyvatele k emigraci v okrese Ostrava – město a ve srovnání s ostatními …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to find out the situation on the labour market in the Ostrava region and to analyze why migrants leave the region. The theoretical part explains the basic concepts that are associated with the labour market and the mobility of people. The main chapters of the other chapters were to summarize the available knowledge and data on the causes that affect the residents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Jaromír Gottvald
  • Oponent: Milan Šimek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava