Zuzana Schönová

Bakalářská práce

Bezbariérové užívání Uherské Hradiště - Mařatice

Barier-free usage of Uherské Hradiště - Mařatice
Anotace:
SCHÖNOVÁ, Z., Bezbariérové užívání Uherské Hradiště – Mařatice, Fakulta stavební, VŠB- Technická univerzita Ostrava, katedra městského inženýrství, 2016, Bakalářské práce, vedoucí: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., počet stran: 77 Hlavní náplní bakalářské práce je analýza stavu bariér v městské části Mařatice u Uherského Hradiště z hlediska přístupnosti staveb občanského vybavení a prvků dopravní infrastruktury …více
Abstract:
SCHÖNOVÁ, Z., Barier- free usage of Uherské Hradiště – Mařatice, Faculty of civil engineering, VŠB – Technical university of Ostrava, Department of urban engineering, 2016, Bachelor thesis, supervisor: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., pages: 77 The aim of this thesis is an analysis of the barrier situation in the urban area Mařatice u Uherkého Hradiště with regards to the accessibility of public facilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Renata Zdařilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava