Vladimír Dědek

Diplomová práce

Simulátor vstupů a výstupů řídicího systému technikou Hardware in the Loop

Hardware in the Loop Simulator of Inputs and Outputs of Control System
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje postup při vývoji nástroje pro simulaci vstupů a výstupů regulované soustavy. Simulátor pracuje na principu simulační metody Hardware in the Loop, tedy na stejné platformě, jako řídicí systém. Je to aplikace, která je schopna v reálném čase reagovat na požadavky řídicího systému a současně vysílat patřičné výstupní signály, které jsou vstupy pro řídicí systém. Simulačním …více
Abstract:
This master‘s thesis describes the process of developing tools to simulate the inputs and outputs of the controlled system. The simulator operates on the principle of simulation method Hardware in the Loop, therefore, on the same platform as the control system. It is an application that is capable of real-time to respond to the requirements of the control system and simultaneously transmit the appropriate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Štěpán Ožana
  • Oponent: Zdeněk Slanina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava