Jan Vietoris

Bakalářská práce

Posouzení výkonnosti podniku Kofola a.s. prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy

Performance Assessment of the Kofola a.s. Company by Selected Methods of the Financial Analysis
Anotace:
Cílem práce je zjištění a posouzení finanční situace podniku Kofola a.s. v daném období let 2009 až 2013. Použity pro tyto účely jsou metody finanční analýzy, jakými jsou procentní rozbor a poměrová analýza. Dále byly aplikovány ukazatele stability a zadluženosti, rentability doplněné o pyramidový De Pontův rozklad ROE, kde byla provedena analýza odchylek. U vazby multiplikativní byly odchylky vyčísleny …více
Abstract:
The aim is to identify and assess the financial situation of the company Kofola a.s. in the period from 2009 to 2013. There are used financial analysis methods, such as analysis of the percentage and ratio analysis. Were applied indicators stability and indebtedness, profitability, pyramidal ROE was conducted variance analysis. For links multiplicative deviations were calculated based on the method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Karolina Lisztwanová
  • Oponent: Kristýna Glonková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance