Bára Dluhošová

Bakalářská práce

Podpora rozvoje venkova v regionu Hranicko prostřednictvím Strategického plánu Leader

Support of Rural Development in the Region Hranicko Through the Strategic Plan Leader
Anotace:
Cílem bakalářské práce je v teoretické rovině představení základních východisek politiky a programování rozvoje venkova v podmínkách EU a ČR včetně přiblížení Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a programu LEADER a v praktické rovině realizacea využití Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ v rámci MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko. Bakalářská práce je rozdělená do třech obsahových …více
Abstract:
The target of this bachelor´s thesis in the theoretical level is to introduce the basic resources of politics and introduce a programming of the rural development in the EU and the Czech Republic conditions. It includes the approach of rural development program in the Czech republic 2007-2013 and a program Leader. In the practical level there is a realisation and use of a strategic plan Leader“We are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Lukáš Melecký
  • Oponent: František Kopecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava