Theses 

Vliv programu Leader na rozvoj venkova na území Místní akční skupiny Moravská brána – Mgr. Michal Spáčil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Michal Spáčil

Bakalářská práce

Vliv programu Leader na rozvoj venkova na území Místní akční skupiny Moravská brána

The Impact of program Leader on the rural development in the region of Local Action Group Moravská brána

Anotace: Cílem bakalářské práce je zhodnocení dopadů Společné zemědělské politiky EU, zejména se zaměřením na program, respektive metodu Leader, v rámci studovaného regionu MAS Moravská brána. Pro získání základního přehledu o zvoleném regionu bylo nejdříve nutné provést jeho komplexní charakteristiku. V následující části je již věnována pozornost Společné zemědělské politice EU, metodě Leader a místním akčním skupinám, které tuto metodu používají k rozvoji svého území. Jádro práce tvoří zhodnocení rozvoje modelového území metodou Leader. V závěru jsou uvedeny budoucí možnosti využití metody a nastíněny další rozvojové možnosti regionu.

Abstract: The main aim of the bachelor thesis is to evaluate the impact of the Common Agricultural Policy with a particular focus on the Leader program (method) in the studied region of the Local Action Group “Moravská brána”. At the outset it was necessary to define a complex characterization of chosen region, thereby get the basic survey of the region. The following section deals with the Common Agricultural Policy, the method Leader and the Local Action Groups that use this method to develop their territory. The core of the thesis is an evaluation of the development by the Leader method in the studied area. At the end of the thesis some future options of using Leader are listed and a potential of development is also outlined.

Klíčová slova: Leader, Místní akční skupina Moravská brána, Společná zemědělská politika, Program rozvoje venkova, Rozvoj regionu, Venkov Leader, Local Action Group Moravská brána, Common Agricultural Policy, Rural Development Programme, Regional development, Rural area

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Procházka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 06:52, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz