Bc. Veronika Donátová

Diplomová práce

Důsledky týrání, zneužívání a zanedbávání na život dětí

The results of physical and sexual abuse and neglect on the lives of children
Anotace:
Ve své práci jsem se věnovala případům týrání a zneužívání dětí. V teoretické části mé práce vysvětluji pojmy souvisejícím s týráním dětí. Uvádím také souvislosti s vznikem CAN, zabývám se postavením dítěte ve společnosti. Další část je věnována podrobnějšímu rozboru problémů vyplívajících z narušeného chování rodičům k dítěti, zejména pak následkům týrání. Zmiňuji i trestní předpisy ošetřující tuto …více
Abstract:
in my labour i devoted to bullying and abusing children. In theoretical part i explain conceptions related with children bullying.I introdukce connexion with CAN, I occupy by child position in comunity. Next part is devoted to more detail analyse problems, resulting from disturbed behaviour of patente to child, especially to effect of bullying. I enlarge disciplinable rules, which solves this problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta